Onze Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de dienstverlening Loopbaanbegeleiding, Training & Outplacement van Media Movers BV, hierna te noemen: Media Movers.

 

Artikel 2

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Media Movers schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3

Op de betrekkingen tussen Media Movers en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

  1. a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten.
  2. b) Opdracht: de overeenkomst tussen Media Movers en de opdrachtgever.
  3. c) Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door Media Movers voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar aangaande bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5

Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met een adviseur van Media Movers wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6

De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Media Movers schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar aangaande bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Media Movers garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.

Voor zover het individueel outplacement betreft geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enzovoort, dan wel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door Media Movers niet langer te willen aanvaarden, c.q. Media Movers de begeleiding op de voet van artikel 9 heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.

Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze Algemene Voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen Media Movers en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7

De faciliteiten, informatie en diensten van Media Movers staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het outplacementtraject en de eigen loopbaanoriëntatie.

Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan Media Movers verstrekte opdracht. De door Media Movers verstrekte en ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.

Media Movers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Media Movers behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8

Media Movers behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal Media Movers de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.

Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Media Movers de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

Media Movers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Media Movers is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het bureau kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9

Media Movers, opdrachtgever en cliënt verplichten zich, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding te beëindigen, indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door Media Movers worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Media Movers de cliënt schriftelijk waarschuwen.

Artikel 10

Het volledige honorarium is direct bij opdrachtverlening verschuldigd.

De opdrachtgever is gehouden de door Media Movers ingediende declaratie volledig te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Ter zake van buitengerechtelijke kosten zal door Media Movers in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening gebracht worden zonder dat Media Movers gehouden is die kosten toe te lichten.

Artikel 11

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Media Movers zijn toe te rekenen.

Media Movers  heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Media Movers met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van Media Movers opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Media Movers niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Inschrijven M-zine

Ja, ik wil geïnspireerd worden en met mijn ontwikkeling bezig blijven. En ik wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Media Movers. Schrijf je dan nu in voor het M-zine wat elk kwartaal uit komt.