Op deze website, eigendom van Media Movers, Burgemeester de Bruijnstraat 23, 7006 AT te Doetinchem (hierna genoemd ‘Media Movers’), zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd ‘Disclaimer’) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Media Movers neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Media Movers niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze website.

Media Movers beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Media Movers kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Websites van derden
Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Media Movers de producten of diensten, die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Media Movers wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Media Movers controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Media Movers, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Media Movers of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Media Movers te sturen. Media Movers adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Media Movers te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde. De gegevens die u via het besteldeel van deze website verstuurt, worden over een beveiligde verbinding verstuurd en zijn daardoor zo veilig als mogelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Media Movers, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Zerkaanhetwerk op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Media Movers geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Media Movers of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website,(vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vii) aanspraken van der den in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Media Movers.

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Media Movers behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.