Media Movers hecht groot belang aan de bescherming van Persoonsgegevens van opdrachtgevers, klanten, medewerkers en relaties. Wij handelen daarbij conform de ”Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad” van 26 april 2016, ook wel AVG genoemd. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons Privacy Statement https://media-movers.nl/privacy/

Wij zullen:

  • Aan ons verstrekte klantgegevens verwerken en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen –doch daartoe niet beperkt– de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbeperking) en de Telecommunicatiewet (in het bijzonder artikel 11.7).
  • Passende technische en organisatorische maatregelen treffen (passend bij het risico en de stand der techniek) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies etcetera.
  • Beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen meteen onderzoeken. Ook zal indien dat nodig is, worden meegewerkt aan het adequaat informeren van de betrokkene(n)
  • De persoonsgegevens niet (laten) verwerken in landen buiten de EU wanneer in dat land onvoldoende bescherming wordt geboden
  • Wanneer een ontvanger de verwerking van (een deel van de) persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij of onderaannemer zorg dragen dat deze minimaal dezelfde waarborgen biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens
  • Betrokkene informeren conform artikel 14 AVG, “Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
  • Mediamovers op de hoogte te stellen van elke klacht of verzoek tot bijvoorbeeld inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van een individu waarvan betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt